Miroslav Mikolášik hovoril na plenárnom zasadnutí parlamentu o obchodovaní s ľuďmi

V rámci plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu sa do diskusie 19. januára zapojil aj slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik. Témou tzv. vystúpenia Catch-the Eye, ktorým sa poslanec prihovoril kolegom v parlamente, bola závažná problematika obchodovania s ľuďmi. Znenie vystúpenia prinášame na tomto mieste.

 

Miroslav Mikolášik MEP

Plenárne zasadnutie EP, Štrasburg

19. január 2010

Jednominútové vystúpenie Catch-the Eye


Otázka na ústne zodpovedanie pre Radu a Komisiu A.Hedh a E.Bauer:

Obchodovanie s ľuďmi

 

Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia,

 

obchodovanie s ľuďmi je jednou z najvýnosnejších foriem medzinárodného organizovaného zločinu, ktorého svetový rozsah sa podľa rôznych zdrojov odhaduje na 700 tisíc až 2 milióny osôb, pričom 300 až 500 tisíc osôb sa stáva jeho obeťami v Európskej únii.

 

Súčasný právny rámec sa javí nedostačujúcim. Preto plne podporujem, aby boli v blízkej dobe prijaté účinné opatrenia posilňujúce prevenciu aj represiu obchodovania s ľuďmi. Prísnejšie sankcie by mali postihnúť nielen priamych páchateľov, vrátane právnických osôb, ale aj využívateľov služieb poskytnutých obeťami obchodovania s ľuďmi.

 

Na druhej strane, som presvedčený, že je nutné poskytnúť obetiam vysoký stupeň ochrany bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú alebo v ktorom bol čin spáchaný, a tiež spravodlivé a primerané odškodnenie. Poskytnutá ochrana, podpora a pomoc nesmie viesť k sekundárnej viktimizácii.

 

Špeciálnu úpravu si zasluhujú ustanovenia týkajúce sa neplnoletých osôb, ktoré sa, vzhľadom na svoju zraniteľnosť a dôverčivosť, ľahko stávajú obeťami nútených prác, praktík podobných otroctvu, obeťami sexuálneho vykorisťovania a pornografie. Na záver by som rád upozornil na obchodovanie s ľuďmi za účelom odoberania orgánov, ktoré vedie až k odopieraniu samotného základného ľudského práva na život.

 

 

 

Chcem dostávať Dobré správy od môjho europoslanca