Moje témy

Žiadny poslanec Európskeho parlamentu (EP) nemôže odborne pokrývať každú oblasť a v rámci svojej služby sa, prirodzene, zameriava na jemu kľúčové. Témy, ktoré sú prioritné pre mňa, vychádzajú z mojej profesie lekára, členstva vo výboroch EP pre verejné zdravie, životné prostredie, bezpečnosť potravín a ľudské práva. Ako dlhodobý aktér na Pro-Life poli som tiež predsedom Pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť a člen výkonného výboru Európskej federácie Jeden z nás.

Základné informácie k téme

Ochrana ľudského života od počiatku po prirodzenú smrť je pre mňa životným poslaním. Som presvedčený, že každý má právo na život od vzácneho okamihu počatia až po prirodzenú smrť. 

Je nesporným vedeckým faktom, že život sa začína v momente spojenia mužskej a ženskej pohlavnej bunky. Od tohto momentu je nositeľom novej, jedinečnej a neopakovateľnej genetickej výbavy. Embryo, ktoré takto vzniklo, sa koordinovane, postupne a graduálne rozvíja v rôznych fázach prenatálneho vývoja, neskôr sa stáva novorodencom, kojencom, dieťaťom, tínedžerom, dospelým, seniorom.

Toto je kolobeh ľudského života, ktorý prirodzene plynie, ak nie je narušený patológiou alebo vonkajším zákrokom. V každej tejto fáze je to však ľudský život s rovnakou hodnotou! Nemožno ho násilne zničiť, či je to embryo alebo zomierajúci starý človek. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, pre to, aby sme zabezpečili silnú a dôslednú právnu ochranu ľudského života.


Je pre mňa obrovským darom môcť chrániť ľudský život každý jeden deň doma i zahraničí.

Základné informácie k téme

Bioetika je odbor aplikovanej etiky, ktorá skúma etické problémy v praktickom výkone lekárskej praxe a výskume. Vzhľadom na závažnosť otázok súvisiacich so vznikom ľudského života, chorobou, utrpením a smrťou je to interdisciplinárny odbor, ktorý intenzívne komunikuje s medicínou, biológiou, filozofiou, náboženstvom, právom, psychológiou a ďalšími. V Európskom parlamente si ma kolegovia zvolili za predsedu Pracovnej skupiny Európskej ľudovej strany pre bioetiku a ľudskú dôstojnosť a veľkou radosťou sú pre mňa úspechy v oblasti výskumu a liečby dospelými kmeňovými bunkami a kmeňovými bunkami z pupočníkovej krvi, darcovstva a transplantácie orgánov či etika klinického skúšania a in-vitro diagnostiky.

Základné informácie k téme

Veľká Británia sa stala prvou krajinou na svete, ktorá legalizovala vytváranie detí s tromi biologickými rodičmi a po prvýkrát v dejinách tak zasiahla do genetiky ľudského rodu. Nesúhlasil som a nesúhlasím s tým. 

Británia dala totiž zelenú bezprecedentnej technike tvorby detí. Neváha pritom bagatelizovať zásah do ľudského genómu na neškodnú mitochondriálnu výmenu, čím otvára dvere ľudskému genetickému inžinierstvu. Ešte pred prijatím zákona som urobil, čo bolo v mojich silách poslanca Európskeho parlamentu (EP) a okrem iného som s podporou mnohých kolegov šiestich zo siedmich politických skupín EP písomne apeloval pred hlasovaním v dolnej komore britského parlamentu na britského ministra zdravotníctva Jeremyho Hunta a opätovne pred schvaľovaním v hornej komore na britského premiéra Davida Camerona, aby proces prijímania zákona zastavili. 

Tento biologicky náročný proces nevyvoláva len otázniky ohľadom jeho bezpečnosti a účinnosti, ale je aj hlbokým právnym, etickým a spoločenským problémom. Procedúra “trojrodičovstva” sa vyvíja špeciálne na pomoc ženám trpiacim na ojedinelé genetické ochorenie, ktoré postihuje celosvetovo približne jedno zo 6500 detí. Vidím však v nej precedens pre klonovanie a vytváranie takzvaných “dizajnérskych detí” na objednávku. Tvorbu detí podľa kritéria kvality musíme rázne odsúdiť, je to hazardná hra s ľudským rodom! Táto téma navyše bola a je v ostrom rozpore s platnými medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudskej dôstojnosti.


 

 

Základné informácie k téme

Termínom náhradné materstvo rozumieme vynosenie a pôrod dieťaťa ako platenú službu. Jeho legalizáciu, o snahu ktorej sme čoraz častejšie svedkami, ostro odmietam. Náhradné materstvo sa stalo bohapustou komerčnou praktikou, ktorá nie je v súlade s ľudskými právami a predovšetkým nie s ľudskou dôstojnosťou.
 

Dnes sme svedkami nedôstojného celosvetového trhu so ženským telom a materstvom, ktorého obeťami sú ženy v ťažkej životnej a finančnej situácii, ako aj deti, na ktoré sa hľadí doslova a do písmena ako na tovar. Toto musí navždy skončiť. Nakoľko prax vynosenia dieťaťa druhou matkou za peniaze je stále častejšia a celosvetovo sa šíri veľmi rýchlo, je naliehavo potrebné riešiť dopady v oblasti ľudských práv matky i dieťaťa na medzinárodnej úrovni. V legislatíve civilizovanej spoločnosti nemá čo hľadať zákon, ktorá stojí na strane peňazí proti najzákladnejším ľudským právam.

 

Som rád, že po dlhodobých snahách na môj podnet náhradné materstvo (teda tzv. prenajímanie materníc za akýchkoľvek okolností) v decembri 2015 odmietol Európsky parlament a v nadväznosti na to následne náhradné materstvo odmietla aj Rada Európy. 

Viac informácií v časti "Dostiahnuté výsledky". 

Výstupy v médiách

16/05/17 | video

Základné informácie k téme

Nesúhlasím s tým, že človek je ku koncu života príťažou spoločnosti! Som predvedčený, že riešením pre chorých a starých ľudí je to, ktoré človeku prisudzuje rovnakú hodnotu v každom okamihu - aj na začiatku, aj na konci života, teda paliatívna starostlivosť. 

Aj v okamihoch, keď sa život pacienta blíži ku koncu a medicína už nevie zasiahnuť, vieme urobiť veľmi veľa. Môžeme “asistovať umierajúcemu” bez toho, aby sa pristúpilo k úpornej liečbe či eutanázii.

Paliatívna starostlivosť je komplexná starostlivosť o chorých, ktorých život je neodvratne pred koncom. Mnohí si mýlia, že paliatívna starostlivosť chce predĺžiť život človeka, ktorý sa v chorobe trápi. Nie je to tak. Cieľom je poskytnúť mu starostlivosť po fyzickej stránke, ako napr. tíšiť bolesti, kontrolovať symptómy, ale najmä v duchovnej a psychickej rovine, teda zvýšiť kvalitu posledných okamihov života. Prvoradý je tu hlboký záujem o človeka, rozhodnutie byť mu nablízku - samozrejme popri odbornej starostlivosti. Poskytovať paliatívnu starostlivosť znamená (z lat. pallium = plášť) zaodieť plášťom starostlivosti po fyzickej, ale najmä psychickej a duchovnej stránke, byť nablízku. 

Je čas dávať paliatívnu starostlivosť viac do povedomia i praxe.

 

Základné informácie k téme

Súčasná medicína vyvíja riešenia, ktoré pacientom s Downovým syndrómom ponúkajú kvalitnejší život. Je neprijateľné, aby dnes napriek mnohým významným pokrokom vedy pri výskume Downovho syndrómu medicína ponúkala rodičom dieťaťa s podozrením na túto diagnózu jediné – smrť ešte počas prenatálneho vývoja.

Mnohé výskumy sú dnes už tak ďaleko, že sú veľkou nádejou na zlepšenie života ľudí s týmto mentálnym postihnutím. Som presvedčený, že Európa dnes môže hrať kľúčovú úlohu v urýchlení vývoja liečby Downovho syndrómu. Preto je potrebné zmobilizovať politických predstaviteľov, aby urobili všetko pre podporu tohto výskumu.

Na pôde Európskeho parlamentu som opakovane zorganizoval okrúhly stôl, resp. konferenciu prominentných vedcov venujúcich sa tejto problematike, aj za účasti predsedu Európskeho parlamentu Antonia Tajaniho či komisára pre výskum Carlosa Moedasa, aby sme upozornili na nutnosť nepovažovať tému iba za okrajovú a prístupiť k aktívnym postupom aj na úrovni Komisie.  

Známe prieskumy renomovaných medicínskych periodík uvádzajú, že až 99 percent dospelých s Downovým syndrómom vyjadrilo o svojom živote ako o šťastnom. Existuje mnoho ľudí s touto diagnózou, ktorí sú blízko toho, aby mohli viesť samostatný život alebo pracovať. Práve výskum by im k tomu mohol už čoskoro pomôcť. Vyjadrujem svoju maximálnu podporu vedcom, ktorí sa snažia naplniť presvedčenie objaviteľa príčiny Downovho syndrómu - francúzskeho genetika Jérôma Lejeunea. Podľa neho totiž "nájsť liečbu Downovho syndrómu bude stáť menej úsilia, než vyslať človeka na Mesiac“.

 

Základné informácie k téme

Prečo by východoeurópski spotrebitelia mali mať menej kvalitné výrobky ako tí na Západe? Už v lete 2015 som vyzval Komisiu, aby zastavila túto diskrimináciu. Reagoval som vtedy na objavujúce sa rozdiely vo vyhláseniach o zložení a chuti medzi produktmi na východných a západných trhoch EÚ. Spolu s ďalšími europoslancami sme zbierali podpisy pod písomné vyhlásenie pre Európsku komisiu a Radu EÚ. Iniciované vyhlásenie však nepodpísala väčšina europoslancov, preto nemohlo byť postúpené Rade a Komisii.

V úsilí sme však nepoľavili, pretože téma je mimoriadne dôležitá. Keďže EÚ má jednotný trh, žiadam spoľahlivý monitoring a potrebné kroky, ktoré zabezpečia poriadok na spoločnom trhu a obmedzia poškodzovanie spotrebiteľov vo východných členských štátoch. Problém rozdielov v kvalite sa týka širokého spektra výrobkov, medzi ktorými sú potraviny, toaletné potreby, detergenty i dezinfekčné prostriedky. Únia je povinná zabezpečiť, aby výrobky bez ohľadu na miesto ich predaja obsahovali rovnaké vysokokvalitné zložky.

Nemôžeme zákonom prikázať, aby bol len jeden recept prípravy pre všetky trhy, ale nesmieme dopustiť, aby boli spotrebitelia zavádzaní, bola im ponúkaná znížená kvalita za takmer rovnakú cenu, tobôž poškodzovala ich zdravie.

 

 

Základné informácie k téme

Životné prostredie je často považované skôr za prekážku než za príležitosť. V obehovom hospodárstve však nie je možné izolovať ho od ekonomických a sociálnych cieľov. Kohererentnosť verejných politík a súčinnosť všetkých zainteresovaných strán je preto nevyhnutná pri dosiahnutí udržateľného rozvoja a "zeleného" hospodárstva.

EÚ ako líder v tejto oblasti musí pokračovať v presadzovaní ambicióznych záujmov aj na globálnej scéne, ako to bolo v prípade Parížskej dohody v decembri minulého roka. Len spolu dokážeme efektívne adresovať a adekvátne odpovedať na výzvy zajtrajška.  

Moje aktivity vo Výboru Európskeho parlamentu pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) zahřňajú intenzívnu prácu na legislatívnych aktoch, ktoré uľahčujú prechod k obehovému hospodárstvu a ktorých primárnym cieľom je zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, vytváranie nových pracovných miest, zvyšovanie konkurencieschopnosti, podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie či znižovanie emisií v kontexte so slovenskými medzinárodnoprávnymi záväzkami. V súvislosti s možnosťami, ktoré obehové hospodárstvo pre našu spoločnosť prináša, som presvedčený, že je nutné o týchto otázkach nielen intenzívne diskutovať, ale predovšetkým prinášať reálne riešenia.

Základné informácie k téme

Som za vytvorenie Karpatskej stratégie, ktorá môže byť výraznou pomocou v oblastiach regionálneho rozvoja, cezhraničných projektov či spoločného finančného mechanizmu. Vznik stratégie presadzujem dlhodobo na európskej úrovni.  

Nová stratégia Európskej únie pre oblasť Karpát by mohla byť zdrojom významnej pomoci krajinám, ktoré pohorie pokrýva, pričom na Slovensku ide o významnú časť krajiny. Prínos stratégie vidím pre naše regióny v možnosti zapojiť sa do strategického plánovania rozvoja dopravy, infraštruktúry, turistiky, trvalo udržateľného hospodárenia, ale aj ochrany životného prostredia. Stratégia tak môže zvýšiť investície a zamestnanosť i zlepšiť rozvoj cestovného ruchu a celkovú konkurencieschopnosť. 

Karpatská stratégia môže nadväzovať na úspešné makroregionálne spolupráce, ako sú Dunajská či Baltská stratégia. Tie už za relatívne krátku dobu od svojho vzniku ukázali, že ide o správny prístup k regionálnemu rozvoju územia zo strany EÚ. Aj na základe týchto skúseností je kľúčové, aby na túto šancu Slovensko správne zareagovalo. Vytvorenie Karpatskej makroregionálnej stratégie je príležitosť, ktorú si nesmieme nechať ujsť. Už v roku 2013 som apeloval na vládu Slovenskej republiky, aby využila politicky priaznivý okamih vytvorený rokovaniami v Európskom parlamente a nastolila túto otázku aj na pôde Rady. 

Požiadavka vytvorenia stratégie pre oblasť Karpát sa týka Slovenska, Česka, Maďarska, Poľska, Rumuska, Srbska a Ukrajiny.

Zostaňme v kontakte!

miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu

+32 2 28 45289 (Brusel)
+33 3881 75289 (Štrasburg)

Adresa - Brusel:

EURÓPSKY PARLAMENT
ASP 06F167
RUE WIERTZ 60
B-1047 BRUSEL

Adresa - Štrasburg:

EURÓPSKY PARLAMENT
LOW 09 T012
ALLÉE DU PRINTEMPS
F-67070 STRASBOURG CEDEX

Tel.:
+32 2 28 45289 (Brusel)
+33 3881 75289 (Štrasburg)

Fax:
+32 2 28 49289 (Brusel)
+33 3881 79289 (Štrasburg)

E-mail:
miroslav.mikolasik@europarl.europa.eu


KANCELÁRIA

JANA ZUŠČINOVÁ
Political Advisor
Head of Office

TEL.: +32 2 28 47289 (Brusel)
+33 3881 77289 (Štrasburg)

FAX: +32 2 28 49289 (Brusel)
+33 3881 79289 (Štrasburg)

EMAIL: jana.zuscinova@europarl.europa.eu


SOŇA GAŠPARÍKOVÁ

Legal and Policy Advisor

TEL.: +32 2 28 37289 (Brusel)
FAX: +32 2 28 49289 (Brusel)

EMAIL: sona.gasparikova@europarl.europa.eu


Poštový styk na Slovensku:

Chcete Vášho poslanca EP Miroslava Mikolášika kontaktovať poštou?
Kontaktujte ho na oficiálnej adrese určenej výlučne pre poštový styk:

Poslanec EP Miroslav Mikolášik
Bystrická cesta 199/62
034 01 Ružomberok

Chcete si dohodnúť osobné stretnutie s Vaším poslancom EP Miroslavom Mikolášikom?
Kontaktujte jeho poslaneckú kanceláriu emailom na adrese slovensko@mikolasik.sk a priblížte problematiku, ktorej sa má stretnutie týkať. V prípade konania bude miesto stretnutia upresnené kanceláriou poslanca tak, aby sa konalo v blízkosti miesta, kde žijete, zdržiavate sa alebo Vám vyhovuje.

Kontakty pre Slovensko:

TEL.: +421 917 352 398
EMAIL: slovensko@mikolasik.sk


KATARÍNA ALBERTY ONDREJKOVÁ
Asistentka pre Bratislavu

TEL.: +421 905 637 642
EMAIL: bratislava.asistent@mikolasik.sk